Hướng Dẫn Tạo Thẻ OG:IMAGE Thông Minh Cho Xenforo 2

Hướng Dẫn Tạo Thẻ OG:IMAGE Thông Minh Cho Xenforo 2

tao-the-og-image-xenforo-2.webp


Sau đây là cách tạo thẻ og:image thông minh bằng cách tìm tập tin trong bài viết và tự động lựa chọn tập tin hình ảnh có kích thước lớn nhất làm thẻ og:image.

Mở template thread_view, tìm code sau:
XML:
You must log in to view
(4 lines)

Thay thế thành:
XML:
You must log in to view
(20 lines)

Here's how to create og:image tag by finding the file in the post, and automatically selecting the largest image file size.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng add-on XenVn với tính năng cho phép bạn lựa chọn ảnh cho thẻ og:image
https://xenvn.com/threads/xenvn-all-in-one-tools-for-xenforo-2.516/
 
Last edited:
Thêm code như của bạn nhưng nó bị lỗi vậy sửa sao bạn
Không thể xử lý og:image URL /attachments/conversations-jpg.2/ đã cung cấp dưới dạng hình ảnh do URL này có loại nội dung không hợp lệ.
 
Thêm code như của bạn nhưng nó bị lỗi vậy sửa sao bạn
Không thể xử lý og:image URL /attachments/conversations-jpg.2/ đã cung cấp dưới dạng hình ảnh do URL này có loại nội dung không hợp lệ.
URL hình ảnh phải đầy đủ, chứa cả tên miền.
Sử dụng thuộc tính canonical để hiển thị đầy đủ url.
<xf:set var="$og_image" value="{{ link('canonical:attachments', $attach) }}" />

Sau khi sửa xong phải vào Facebook Developer nạp lại dữ liệu mới, nó mới hiện ảnh ra.
 
Không thể xử lý og:image URL dumpz.pw đã cung cấp dưới dạng hình ảnh do URL này có loại nội dung không hợp lệ.
Em sử dụng code của bạn, đầy đủ nhưng nó vẫn báo lỗi
 
Thuộc tính 'og: image' được cung cấp này chưa có sẵn vì hình ảnh mới được xử lý không đồng bộ. Để đảm bảo các chia sẻ URL mới có chứa một hình ảnh, hãy chỉ định kích thước bằng cách sử dụng các thẻ 'og:image:width' and 'og:image:height'. Tìm hiểu thêm
Lỗi này thì sao bạn
 
Không thể xử lý og:image URL dumpz.pw đã cung cấp dưới dạng hình ảnh do URL này có loại nội dung không hợp lệ.
Em sử dụng code của bạn, đầy đủ nhưng nó vẫn báo lỗi
Hình ảnh của bạn phải đăng nhập vào nó mới hiện ra. Khách xem ko hiện nên bị lỗi.
 
Top