Tutorial

Xenforo Tutorial
  • Sticky
This is the best way to remove all Footer Copyright Xenforo 2, no addon needed. Open Admin - Appearance - Template - Find template: PAGE_CONTAINER Select the Style you are using Find and...
Replies
0
Views
32
You can increase the security of Admin Xenforo by creating an extra password to access the admin.php file, using .htaccess and .htpasswd Step One: Edit .htaccess Add the following lines to the...
Replies
0
Views
54
Tips Styler Prefix Xenforo T
In your extra.less template add these codes: [class*=label label--yellow] { font-family:Exo;border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);margin-top: 3px;text-align: center;height: 20px...
Replies
2
Views
119
It will randomly show an ad every time you refresh the page where you inserted the ad. xf:set var=$banners.1banner 1/xf:set xf:set var=$banners.2banner 2/xf:set xf:set...
Replies
2
Views
415
By default in Xenforo, thread list is sorted by the last post. If you want to change it, do the following: Login to Control Panel. Goto Forums - Nodes - Select the node to change In Advanced...
Replies
0
Views
77
Remove copyright XenForo 2.2 T
First way: 1. Go to Admin Panel 2. Appearance - Templates - extra.less 3. Put there this code .p-footer-copyright { display: none; } 4. Press Save 5. Done :) Second way: 1. Go to your...
Replies
0
Views
187
[cXF] Thread prefix icons T
Would you like to customize your prefixes? Heres a simple DIY tutorial as an example. Of course, you can extend it for your own needs as you wish. So, read this tutorial to achieve something like...
Replies
0
Views
90
Banners with animated backgrounds T
Create a template modification (Enable debeug mode) Template : app_user_banners.less Modification key: app_user_banners_less Search type: Regular expression Find: #^.*$#su Replace...
Replies
0
Views
91
Simply add the following codes to your themes extra.less template. Tested with XenForo 2.2.2. //- Hizli ozelestirme seçenekleri @xgt-konu-ap: transparent; @xgt-konu-secilmis-ap: rgb(255...
Replies
0
Views
111
Go to your message_macros template, find: /xf:if span class=message-userArrow/span Add Code Block Above: xf:if is=$xf.options.showMessageOnlineStatus $user $user.isOnline()...
Replies
0
Views
119
To make a floating sidebar, just add extra.less, such code. @m-sticky-top: 48px; @media (min-width: (@xf-responsiveWide + 1px)) { .p-body-main--withSidebar { .p-body-sideNav...
Replies
0
Views
122
Go to admin panel - templates - extra.less and simply add this code to your extra.less : [data-template=forum_list] { .p-title-value { display: none; } .p-title {...
Replies
0
Views
148
loại bỏ số lần tìm kiếm T
Số lần tìm kiếm hiển thị ở đây liệu có ảnh hưởng đến GA không nhỉ Không hiểu sao Xenforo lại thêm số lần tìm kiếm vào url, như vậy quảng cáo sẽ không bao giờ hiển thị được ở phần tìm kiếm luôn...
Replies
5
Views
183
Xin cách hướng dẫn xóa quảng cáo adsense hiển thị vị trí không mong muốn T
Xin cách hướng dẫn xóa quảng cáo adsense hiển thị vị trí không mong muốn Em hay bị quảng cáo hiển thị ở phần này rất khó chịu, nhưng không biết đây là vị trí nào và setup như nào để quảng cáo tự...
Replies
4
Views
141
These instructions detail the upgrade from a previous version of MariaDB Community Server to MariaDB Community Server on CentOS Linux 8. When MariaDB Community Server is upgraded, the old version...
Replies
1
Views
130
Thiết lập xenforo 2 cache giúp tiết kiệm thời gian xử lý và truy vấn cơ sở dữ liệu, giúp diễn đàn của chúng ta load nhanh hơn. Cấu hình cache được lưu trong tệp src/config.php. Xenforo hỗ trợ...
Replies
1
Views
568
Sau đây là cách tạo thẻ og:image thông minh bằng cách tìm tập tin trong bài viết và tự động lựa chọn tập tin hình ảnh có kích thước lớn nhất làm thẻ og:image. Mở template thread_view, tìm code...
Replies
8
Views
885
Để hiển thị danh sách lựa chọn tỉnh thành khi đăng ký thành viên diễn đàn xenforo 2, bạn làm theo cách sau: Mở template register_macros, tìm đoạn code sau: label={{ phrase(location) }}...
Replies
1
Views
530
Để giới hạn các ký trong đăng ký tên thành viên bạn truy cập vào: Cài đặt - Tùy chọn - User registration. Ô User name length limit là giới hạn độ dài của tên thành viên (tên truy cập). Ô User...
Replies
1
Views
350
Tút này không mới nhưng sẽ hữu ích cho ae nào mới lọ mọ XF Step 1: Làm theo hướng dẫn tạo User-ID View mới https://support.google.com/analytics/answer/3123666?hl=en Step 2: Login Xenforo Admin -...
Replies
0
Views
187
Add Navigation tab icons for XF 2.1 and XF 2.2. Thêm biểu tượng cho Navigation tab trên XF 2.1 và XF 2.2. Add code to extra.less template: /* [cXF] Navigation tab icons 2.1 */ .p-navEl a...
Replies
0
Views
301
Top Bottom