Xóa cảnh báo của File Health Check trên XenForo 2

Xóa cảnh báo của File Health Check trên XenForo 2

File Health Check Xenforo 2.x.webp


Hệ thống sẽ quét các tệp của cài đặt XenForo của bạn và xác định bất kỳ tệp nào bị thiếu hoặc có nội dung không khớp với các nội dung dự kiến cho tệp đó.
Có thể hữu ích để kiểm tra nhanh chóng rằng tất cả các tệp đã được tải lên đúng.

Cách đơn giản nhất để Xóa cảnh báo của File Health Check (Kiểm tra độ an toàn của tập tin) trên XenForo 2 là:
Xóa file /src/addons/XF/hashes.json, và chạy lại kiểm tra.
 
Back
Top