Status
Not open for further replies.

XenVn - All In One Tools for Xenforo 2 - What's new

xenvn-addon-png.5426

Copyright by XenVn.Com

After you have purchased the license. You are free to use this source code. But you are not allowed to resell or share it. If we detect a violation, your license will be revoked, and your domains will be blacklisted. Thank you for your purchase.

Sau khi bạn đã đặt mua bản quyền. Bạn được toàn quyền sử dụng mã nguồn này. Nhưng bạn không được phép rao bán lại hoặc chia sẻ nó. Nếu chúng tôi phát hiện vi phạm, giấy phép của bạn sẽ bị hủy bỏ, và các tên miền của bạn sẽ được đưa vào danh sách đen. Cảm ơn bạn đã đặt mua.

Version 1.0.0 (01/08/2021)

Just install XenVn addon - You will have most of the necessary features.
(Chỉ cần cài đặt XenVn addon - Bạn sẽ có hầu hết các tính năng cần thiết)
xenvn-health-check.gif

Ajax update thread & atttachment without changing atttachment_id, better for seo
(Cập nhật chủ đề và tập tin bằng Ajax, không thay đổi atttachment_id, tốt hơn cho seo)
xenvn-addon-update.jpg

Quick ajax search thread with cache support
(Ajax tìm kiếm bài viết với hỗ trợ cache)
xenvn-addon-search.jpg

Redirect page with ads, countdown time, captcha and related threads, attachments
(Trang chuyển hướng với quảng cáo, thời gian chờ, captcha và hiển thị bài viết, tập tin liên quan)
xenvn-addon-redirect.jpg

Attachments download limit with User group permissions.
(Giới hạn tải về tập tin với phân quyền nhóm thành viên)
xenvn-limit-download-attachments-1.jpg

Thread list with icon image, descriptionn and featured thread slider
(Icon và mô tả cho danh sách các bài viết và slider bài viết nỗi bật)
xenvn-thread-icon-and-slider.jpg

404 Search - Find ralated threads when page not found
(Tìm kiếm bài viết liên quan khi trang hiện tại không tìm thấy)
xenvn-search-when-page-not-found-404-search.jpg

Dynamic watermark - Auto resize watermark according to original image size
(Tự động điều chỉnh kích thước watermark theo kích thước ảnh gốc)
xenvn-dynamic-watermark-lager.jpg
xenvn-dynamic-watermark-small.jpg

Optimize watermark for gif images
(Tối ưu watermark cho ảnh gif)
Original image, size: 672kb
gif-image.gif
With watermark, image size: 666kb (Optimized)
gif-image.gif
And many other features.....
(Và rất nhiều tính năng hữu ích khác)
...
 
Last edited:

xenvn

XenVn.Com
Staff member

Version 1.0.1 (17/09/2021)

Minify HTML Output
(Nén code Html)

Add Scroll to Top and Mention User button
(Thêm nút Cuộn lên đầu trang và nút Nhắc đến thành viên)
xenvn-mention-user.jpg

Easily customize the node icon forum
(Dễ dàng tùy chỉnh icon của forum)
xenvn-node-icon.jpg

Ajax load Thread Statistics and Powerful Cache support
(Sử dụng Ajax để tải các tab thống kê bài viết và hỗ trợ cache tốt hơn cho thống kê)

Option to generate square thumbnail image, recommended when using thread icon function
(Chức năng tạo ảnh thu nhỏ hình vuông, sử dụng cho chức năng tạo icon bài viết)

Optimized compatibility with popular Xenforo styles
(Tối ưu khả năng tương thích với các style Xenforo thông dụng)

Fixed some bugs in version 1.0.0
(Sửa một vài lỗi ở phiên bản 1.0.0)

****
After upgrading to the new version 1.0.1, please delete file src\addons\XV\ActivitySummary\LastUpdate.php and folder ActivitySummary.
You can use XenVn health check results tool at url: admin.php?tools/xv-check to check details.
 
Last edited:

xenvn

XenVn.Com
Staff member

Version 1.0.2 (30/09/2021)

 • Optimize redirect page
 • Optimize html compression
 • Optimize user group permissions
 • Optimize ad blocker detector
 • Fixed minor bugs in version 1.0.1
 • Rearrange the order of addon settings
 • Add function to hide Health Check results
See details in the attached pictures below
 

Attachments

 • 8-NodeIcon.png
  8-NodeIcon.png
  137.7 KB · Views: 41
 • 7-Limit.png
  7-Limit.png
  147.1 KB · Views: 41
 • 6-Extra.png
  6-Extra.png
  213.9 KB · Views: 34
 • 5-Users.png
  5-Users.png
  121.7 KB · Views: 40
 • 4-Redirect.png
  4-Redirect.png
  125.5 KB · Views: 38
 • 3-Attachments.png
  3-Attachments.png
  191.1 KB · Views: 41
 • 2-Statistics.png
  2-Statistics.png
  170.1 KB · Views: 39
 • 1-Threads.png
  1-Threads.png
  182.5 KB · Views: 44
 • xenvn-permissions.png
  xenvn-permissions.png
  311.9 KB · Views: 40
Last edited:

xenvn

XenVn.Com
Staff member

Version 1.0.3 (09/10/2021)

 • Fixed the issue thread download limit counter for members automatically renews upgrade
 • Add alerts auto-refresh using ajax
 • Add limit download log: admin.php?logs/limit-download
 • Improved ad blocker detector
See details in the attached pictures below
 

Attachments

 • 2-Statistics.png
  2-Statistics.png
  187.5 KB · Views: 37
 • XenVn-Limit-download-log-Xenforo-2.png
  XenVn-Limit-download-log-Xenforo-2.png
  279.5 KB · Views: 35
Last edited:

xenvn

XenVn.Com
Staff member

Version 1.0.4 (31/10/2021)

 • Add Limit the number of New Register per IP address within 24 hours.
 • Add Limit the number of IPs each user can use in 24 hours to download attachments
 • Warn users before leaving the site while uploading an update attachment.
 • Added new options: Optimal thread meta description, Use Thread Image for meta og:image
 • Fix node icon manager bug
 • Improve the position of ads for threads (Ad Top, Ad Bottom)
See details in the attached pictures below

5-Users-new.png

Limit the number of New Register per IP address within 24 hours.
Once the limit is reached, that IP Address will not allow new registrations, until other registrations same IP are completed.
This helps to avoid registering too many members from the same IP address within 24 hours

7-Limit-new.png

Limit the number of IPs each user can use in 24 hours
Once the limit is exceeded, user will not be able to download attachments.

1-Threads-new.png

Thread Meta Description
Optimal thread meta description

Thread Meta Image
Use Thread Image for meta og:image
 
Last edited:

xenvn

XenVn.Com
Staff member

Version 1.0.5 (26/11/2021)

 • Improve the position of ads for threads (Ad 1& Ad 2).
 • Automatically display interstitial ads between posts using Ad 1& Ad 2.

1.png
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom