APK Editor Pro for Android

APK Editor Pro for Android 4.1

APK Editor Pro.webp


APK Editor Pro là một công cụ mạnh mẽ có thể chỉnh sửa / hack các tập tin apk.
Nó có thể giúp chúng ta thực hiện những việc như bản dịch ngôn ngữ, thay thế hình nền, kiến trúc lại bố cục và thậm chí loại bỏ quảng cáo, xóa quyền, v.v. Những gì nó có thể làm phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tuy nhiên, để sử dụng nó tốt, chúng ta cần một chút kỹ năng chuyên nghiệp.

APK Editor Pro is a powerful tool that can edit/hack apk files to do lots of things for fun.
It can help us to do things like string localization, background image replacement, layout re-architecting, and even ad eliminating, permission removing, etc. What it can do depends on how you use it. However, to use it well, we need a little bit professional skills.
 

Attachments

Last edited:
Top