Variable High-Pass 20HZ to 200HZ Filter - Mạch Low Cut

Variable High-Pass 20HZ to 200HZ Filter - Mạch Low Cut

Variable High-Pass  20HZ to 200HZ Filter.webp


Bộ lọc High-Pass (Low Cut), tần số cắt từ 20HZ đến 200HZ được chọn thông qua biến trở đôi ~47K.
 
Top