xenvn

Bản Đồ Cho Tân Thủ Trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản Đồ Cho Tân Thủ Trong Võ Lâm Truyền Kỳ
----------------------------------------------

1.HOA SƠN CẢNH KỸ TRƯỜNG
Xa Phu => Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường

2.DƯỢC VƯƠNG CỐC
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc

3.MẬT THẤT MỘC NHÂN
Môn phái Thiếu Lâm => Đạt Ma Đường => Đi vào phía sau bức tượng phật

4.NAM NHẠC TRẤN
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn

5.NHẠN ĐĂNG SƠN
Lâm An => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn

6.THIÊN NHẪN GIÁO TẦNG 1
Biện Kinh => Thiên Nhẫn Giáo => Thiên nhẫn giáo địa thất

7.THIÊN NHẪN GIÁO TẦNG 2
Biện Kinh => Thiên Nhẫn Giáo => Thiên nhẫn giáo địa thất => Tầng 2

8.KIẾM CÁC THỤC ĐẠO
Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo

9.KIẾM CÁC TÂY NAM
Thành Độ Bắc => Kiếm các tây Nam

10.KIẾM CÁC TRUNG NGUYÊN
Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các
hoặc Tương Dương Bắc => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động => Kiếm Các

11.VŨ LĂNG SƠN
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn

12.TẦN LĂNG
Phượng Tường Đông => Tần Lăng

13.PHỤC LƯU ĐỘNG
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Phục Lưu Động

14.BẠCH THỦY ĐỘNG
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động

15.THỔ PHỈ ĐỘNG
Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động

16.BẠCH VÂN ĐỘNG
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động

17.KIM QUANG ĐỘNG
Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động

18.MÊ CUNG LĂNG TẦN THỦY HOÀNG
Phượng Tường => Tần Lăng => Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng

19.TỎA VÂN ĐỘNG
Phượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động

20.TUYẾT BÁO ĐỘNG
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động

21.YẾN TỬ ĐỘNG
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động.

22.THỤC CƯƠNG SƠN
Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn

23.VŨ DI SƠN
Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn

24.ĐIỂM THƯƠNG SƠN
Đại Lý => Điểm Thương Sơn

25.THANH THÀNH SƠN
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn

26.ĐIỂM THƯƠNG ĐỘNG TẦNG 1,2,3
Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động

27.THẦN TIÊN ĐỘNG
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động

28.KINH HOÀNG ĐỘNG
Thành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động

29.TƯỜNG VÂN ĐỘNG TẦNG 1
Dương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.

30.MÊ CUNG THIẾT THÁP TẦNG 1,2,3
Biên Kinh Tây => Mê Cung Thiêt Tháp

31.THIÊN TÂM THÁP TẦNG 1,2,3
Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp

32.ÁC BÁ ĐỊA ĐẠO
Đại Lý Phủ => Ác bá địa đạo

33.THIÊN TÂM ĐỘNG
Biện Kinh Nam => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động

34.HƯỚNG THỦY ĐỘNG
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.

35.BẢO NGỌC HOA ĐỘNG
Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động

36.NGHIỆT LONG ĐỘNG
Long Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động

37.SƠN ĐỘNG DƯỚI ĐÁY ĐỘNG ĐÌNH HỒ TẦNG 1,2
Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ

38.TƯỜNG VÂN ĐỘNG TẦNG 2,3,4
Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động

39.THIÊN TÂM THÁP TẦNG 3
Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp

40.108 LA HÁN TRẬN
Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận

41.NHA MÔN MẬT ĐẠO
Tương Dương Phủ => Nha Môn Mật Đạo

42.DƯƠNG GIÁC ĐỘNG
Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động

43.THIÊN NHẪN GIÁO THÁNH ĐỘNG
Biện Kinh Bắc => Thiên Nhẫn Giáo => Thiên Nhẫn Địa Thất => Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo => Thiên Nhẫn Giáo Thánh Động

44.HOÀNH SƠN PHÁI
Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái

45.LINH CỐC ĐỘNG
Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động

46.THANH LOA ĐẢO
Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )

47.THANH LOA ĐẢO SƠN ĐỘNG
Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động

48.TẦNG 5 TUYẾT BÁO ĐỘNG
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động

49.LÂM DU QUAN
Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan

50.LÃO HỔ ĐỘNG
Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động

51.MÊ CUNG LĂNG TẦN THỦY HOÀNG 1,2,3
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng => Mê cung Lăng Tần Thủy Hoàng

52.DƯỢC VƯƠNG ĐỘNG
Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động

53.ĐÀO HOA NGUYÊN
Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên

54.LƯU TIÊN ĐỘNG
Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động

55.ĐẠI TÙ ĐỘNG
Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động

56.LONG NHÃN ĐỘNG
Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động

57.VÔ DANH ĐỘNG
Đại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động

58.LƯỠNG THỦY ĐỘNG
Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động

59.THANH KHÊ ĐỘNG
Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.

60.SA MẠC ĐẠI BIỂU
Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196

61.CHÂN NÚI TRƯỜNG BẠCH
Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch

62.BĂNG HÀ ĐỘNG
Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động

63.PHÙ DUNG ĐỘNG
Thành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động

64.TUYẾT BÁO ĐỘNG
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động

65.NHỮNG MAP DƯỚI ĐÂY NẰM TRONG THẦN HÀNH PHÙ

• Sa mạc sơn động 1
• Sa mạc sơn động 2
• Sa mạc sơn động 3
• Tiến Cúc Động
• Mạc Cao Quật
• Trường bạch sơn Nam
• Trường bạch sơn Bắc
• Khỏa Lăng Động
• Phong Lăng Độ
• Dược vương động tầng 4
• Cán Viên Động
• Tuyết báo động tầng 8
---
 
Last edited:
Top