[styles + transitions] ProShow Producer 8.0

[styles + transitions] ProShow Producer 8.0

ProShow Producer 8.0.webp


Tổng hợp styles + transitions dành cho ProShow Producer 8.0, file tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Bao gồm 724 styles và 251 transitions (bao gồm cả styles và transitions mặc định).

Download Full [styles + transitions] ProShow Producer 8.0 (khoản 276MB nén):
ceesty.com

Mật Khẩu Giải Nén: hoangnhanpro
 
Last edited:
Danh sách 724 styles (bao gồm cả styles mặc định):
A Moving Backdrop.pxs
A Photo Border Landscape Caption 1.pxs
A Photo Border Portrait Caption 1.pxs
A Photo Border Square Caption 1.pxs
A Photo Border Zoom In 1 4x3.pxs
A Photo Border Zoom In 1.pxs
A Photo Border Zoom In 2 4x3.pxs
A Photo Border Zoom Out 1 4x3.pxs
A Photo Border Zoom Out 1.pxs
A Photo Border Zoom Out 2 4x3.pxs
Alternating Portrait Tilt Dark.pxs
Alternating Portrait Tilt Light.pxs
Angled Caption 1.pxs
Archival Photo Album 4x3.pxs
Archival Photo Album.pxs
Backdrop Dark Caption 1.pxs
Backdrop Dark Framed Caption 1.pxs
Backdrop Dark Framed Pan Left.pxs
Backdrop Dark Framed Pan Right.pxs
Backdrop Dark Framed Zoom In 3D.pxs
Backdrop Dark Framed Zoom In Rotate.pxs
Backdrop Dark Framed Zoom In.pxs
Backdrop Dark Framed Zoom Out 3D.pxs
Backdrop Dark Framed Zoom Out Rotate.pxs
Backdrop Dark Framed Zoom Out.pxs
Backdrop Dark Pan Left.pxs
Backdrop Dark Pan Right.pxs
Backdrop Dark Zoom In 3D.pxs
Backdrop Dark Zoom In Rotate.pxs
Backdrop Dark Zoom Out 3D.pxs
Backdrop Light Caption 1.pxs
Backdrop Light Framed Caption 1.pxs
Backdrop Light Framed Pan Left.pxs
Backdrop Light Framed Pan Right.pxs
Backdrop Light Framed Zoom In 3D.pxs
Backdrop Light Framed Zoom In Rotate.pxs
Backdrop Light Framed Zoom In.pxs
Backdrop Light Framed Zoom Out 3D.pxs
Backdrop Light Framed Zoom Out Rotate.pxs
Backdrop Light Framed Zoom Out.pxs
Backdrop Light Pan Left.pxs
Backdrop Light Pan Right.pxs
Backdrop Light Zoom In 3D.pxs
Backdrop Light Zoom In Rotate.pxs
Backdrop Light Zoom Out 3D.pxs
Backdrop Light Zoom Out Rotate.pxs
Backdrop Light Zoom Out.pxs
Birthday Balloons Single.pxs
Birthday Balloons Title.pxs
Bulletin Board 4x3.pxs
Candlelight Single.pxs
Candlelight Title.pxs
Caption Footer Dark Center 1.pxs
Caption Footer Dark Left.pxs
Caption Footer Dark Right.pxs
Caption Footer Light Center 1.pxs
Caption Footer Light Left.pxs
Caption Footer Light Right.pxs
Caption Header Dark Center.pxs
Caption Header Dark Left.pxs
Caption Header Dark Right.pxs
Caption Header Light Center.pxs
Caption Header Light Left.pxs
Caption Header Light Right.pxs
Caption Strip Dark 1.pxs
Caption Strip Light 1.pxs
Celebration Single.pxs
Celebration Title.pxs
Coasting.pxs
Collage Dark Landscape Multi Still.pxs
Collage Dark Landscape Multi Zoom.pxs
Collage Dark Landscape Single Still.pxs
Collage Dark Landscape Single Zoom.pxs
Collage Dark Portrait Multi Still.pxs
Collage Dark Portrait Multi Zoom.pxs
Collage Dark Portrait Single Still.pxs
Collage Dark Portrait Single Zoom.pxs
Collage Dark Square Multi Still.pxs
Collage Dark Square Multi Zoom.pxs
Collage Dark Square Single Still.pxs
Collage Dark Square Single Zoom.pxs
Collage Light Landscape Multi Still.pxs
Collage Light Landscape Multi Zoom.pxs
Collage Light Landscape Single Still.pxs
Collage Light Landscape Single Zoom.pxs
Collage Light Portrait Multi Still.pxs
Collage Light Portrait Multi Zoom.pxs
Collage Light Portrait Single Still.pxs
Collage Light Portrait Single Zoom.pxs
Collage Light Square Multi Still.pxs
Collage Light Square Multi Zoom.pxs
Collage Light Square Single Still.pxs
Collage Light Square Single Zoom.pxs
Contact Sheet Landscape Dark 4x3.pxs
Contact Sheet Landscape Dark.pxs
Contact Sheet Landscape Light 4x3.pxs
Contact Sheet Landscape Light.pxs
Contact Sheet Landscape Reverse Backlit 4x3.pxs
Contact Sheet Landscape Reverse Backlit.pxs
Contact Sheet Portrait Dark 4x3.pxs
Contact Sheet Portrait Dark.pxs
Contact Sheet Portrait Light 4x3.pxs
Contact Sheet Portrait Light.pxs
Contact Sheet Portrait Reverse Backlit 4x3.pxs
Contact Sheet Portrait Reverse Backlit.pxs
Corner Pan Fade Dark.pxs
Corner Pan Fade Light.pxs
Crossing Paths 1 4x3.pxs
Crossing Paths 1.pxs
Crossing Paths 2 4x3.pxs
Curtain Call.pxs
Curtain Call1.pxs
Depth Pan Blur 1.pxs
Depth Pan Dark 1.pxs
Depth Pan Light 1.pxs
Display of Five 4x3.pxs
Display of Five Still 4x3.pxs
Display of Five Still.pxs
Display of Five.pxs
Display of Four.pxs
Display of Nine Collapsing.pxs
Display of Nine Expanding.pxs
Display of Nine Still.pxs
Display of Three Collapsing.pxs
Display of Three Expanding.pxs
Display of Three Still.pxs
Double Deck Spread Dark.pxs
Double Deck Spread Light.pxs
Escapes 01 Title 4x3.pxs
Escapes 01 Title.pxs
Escapes 02 Single 1 4x3.pxs
Escapes 02 Single 1.pxs
Escapes 02 Single 2 4x3.pxs
Escapes 03 Multi 4x3.pxs
Escapes 03 Multi.pxs
Escapes 03 Single 1.pxs
Escapes 03 Single 2 4x3.pxs
Escapes 03 Title 4x3.pxs
Escapes 03 Title.pxs
Escapes 05 Multi 4x3.pxs
Escapes 05 Multi.pxs
Escapes 05 Single 1 4x3.pxs
Escapes 05 Single 1.pxs
Escapes 05 Single 2 4x3.pxs
Escapes 05 Title 4x3.pxs
Escapes 05 Title.pxs
Escapes 06 Single 2 4x3.pxs
Escapes 07 Multi 4x3.pxs
Escapes 07 Multi.pxs
Escapes 07 Single 1 4x3.pxs
Escapes 07 Single 1.pxs
Escapes 07 Single 2 4x3.pxs
Escapes 09 Multi 4x3.pxs
Escapes 09 Multi.pxs
Escapes 09 Single 1 4x3.pxs
Escapes 09 Single 1.pxs
Escapes 09 Single 2 4x3.pxs
Escapes 09 Title 4x3.pxs
Escapes 10 Multi 4x3.pxs
Escapes 10 Multi.pxs
Escapes 10 Single 1.pxs
Escapes 10 Single 2 4x3.pxs
Escapes 10 Title 4x3.pxs
Escapes 10 Title.pxs
Escapes 11 Single 1 4x3.pxs
Escapes 11 Single 1.pxs
Escapes 11 Single 2 4x3.pxs
Escapes 11 Title 4x3.pxs
Escapes 11 Title.pxs
Escapes 12 Multi 4x3.pxs
Escapes 12 Multi.pxs
Escapes 12 Single 1 4x3.pxs
Escapes 12 Single 1.pxs
Escapes 12 Single 2 4x3.pxs
Escapes 13 Multi 4x3.pxs
Escapes 13 Multi.pxs
Escapes 13 Single 1 4x3.pxs
Escapes 13 Single 1.pxs
Escapes 13 Single 2 4x3.pxs
Escapes 13 Title 4x3.pxs
Escapes 13 Title.pxs
Escapes 14 Multi 4x3.pxs
Escapes 14 Multi.pxs
Escapes 14 Single 1 4x3.pxs
Escapes 14 Single 1.pxs
Escapes 14 Single 2 4x3.pxs
Escapes 14 Title 4x3.pxs
Escapes 14 Title.pxs
Escapes 15 Single 1 4x3.pxs
Escapes 15 Single 1.pxs
Escapes 15 Single 2 4x3.pxs
Escapes 15 Title 4x3.pxs
Escapes 15 Title.pxs
Escapes 16 Single 1 4x3.pxs
Escapes 16 Single 1.pxs
Escapes 16 Single 2 4x3.pxs
Escapes 17 Multi 4x3.pxs
Escapes 17 Multi.pxs
Escapes 17 Single 2 4x3.pxs
Escapes 17 Title 4x3.pxs
Escapes 17 Title.pxs
Escapes 19 Multi 4x3.pxs
Escapes 19 Multi.pxs
Escapes 19 Single 1 4x3.pxs
Escapes 19 Single 1.pxs
Escapes 19 Single 2 4x3.pxs
Escapes 19 Title 4x3.pxs
Escapes 19 Title.pxs
Escapes 20 Multi 4x3.pxs
Escapes 20 Multi.pxs
Escapes 20 Single 1 4x3.pxs
Escapes 20 Single 1.pxs
Escapes 20 Single 2 4x3.pxs
Escapes 20 Title 4x3.pxs
Escapes 20 Title.pxs
Escapes 21 Multi 4x3.pxs
Escapes 21 Multi.pxs
Escapes 21 Single 1 4x3.pxs
Escapes 21 Single 1.pxs
Escapes 21 Single 2 4x3.pxs
Escapes 21 Title 4x3.pxs
Escapes 21 Title.pxs
Escapes 22 Multi 4x3.pxs
Escapes 22 Multi.pxs
Escapes 22 Single 1 4x3.pxs
Escapes 22 Single 1.pxs
Escapes 22 Single 2 4x3.pxs
Escapes 22 Title 4x3.pxs
Escapes 22 Title.pxs
Escapes 23 Multi 4x3.pxs
Escapes 23 Multi.pxs
Escapes 23 Single 1 4x3.pxs
Escapes 23 Single 1.pxs
Escapes 23 Single 2 4x3.pxs
Escapes 23 Title 4x3.pxs
Escapes 23 Title.pxs
Escapes 24 Multi 4x3.pxs
Escapes 24 Multi.pxs
Escapes 24 Single 1 4x3.pxs
Escapes 24 Single 1.pxs
Escapes 24 Single 2 4x3.pxs
Escapes 24 Title 4x3.pxs
Escapes 25 Multi 4x3.pxs
Escapes 25 Multi.pxs
Escapes 25 Single 1 4x3.pxs
Escapes 25 Single 1.pxs
Escapes 25 Single 2 4x3.pxs
Escapes 25 Title 4x3.pxs
Escapes 25 Title.pxs
Extending Lineup 4x3.pxs
Extending Lineup.pxs
Fill Frame Title Center Dark 1.pxs
Fill Frame Title Footer Dark 1.pxs
Fill Frame Title Footer Light 1.pxs
Filmstrip Border 4x3.pxs
Filmstrip Border Masked 4x3.pxs
Filmstrip Border Masked.pxs
Filmstrip Border Still 4x3.pxs
Filmstrip Border Still.pxs
Filmstrip Border.pxs
Filmstrip Sequence 1 4x3.pxs
Filmstrip Sequence 1.pxs
Filmstrip Sequence 2 4x3.pxs
Flashy Photo Print.pxs
Flip and Glide 3D Dark 1.pxs
Flip and Glide 3D Light 1.pxs
Floating Depth 3 Classic.pxs
Floating Depth Montage Classic.pxs
Floating Pages 1 4x3.pxs
Flying in Pairs 4x3.pxs
Flying in Pairs.pxs
Flying Snapshots 1.pxs
Full Length Landscape 4x3.pxs
Full Length Landscape Caption 1.pxs
Full Length Landscape Title 1.pxs
Full Length Landscape.pxs
Full Length Light Landscape.pxs
Full Length Light Portrait 1 Left.pxs
Full Length Light Portrait 1 Right.pxs
Full Length Light Square.pxs
Full Length Portrait 1 Centered.pxs
Full Length Portrait 1 Left.pxs
Full Length Portrait 1 Right.pxs
Full Length Portrait 2 4x3.pxs
Full Length Portrait Caption 1.pxs
Full Length Portrait Title 1.pxs
Full Length Square Caption 1.pxs
Full Length Square Title 1.pxs
Full Length Square.pxs
Gradient Mask Blend.pxs
Grunge 01 Multi 4x3.pxs
Grunge 01 Multi.pxs
Grunge 01 Single 1 4x3.pxs
Grunge 01 Single 2 4x3.pxs
Grunge 01 Title 4x3.pxs
Grunge 01 Title.pxs
Grunge 02 Multi 4x3.pxs
Grunge 02 Multi.pxs
Grunge 02 Single 1 4x3.pxs
Grunge 02 Single 1.pxs
Grunge 02 Single 2 4x3.pxs
Grunge 02 Title 4x3.pxs
Grunge 02 Title.pxs
Grunge 03 Single 1 4x3.pxs
Grunge 03 Single 1.pxs
Grunge 03 Single 2 4x3.pxs
Grunge 03 Title 4x3.pxs
Grunge 03 Title.pxs
Grunge 04 Multi 4x3.pxs
Grunge 04 Multi.pxs
Grunge 04 Single 1 4x3.pxs
Grunge 04 Single 1.pxs
Grunge 04 Single 2 4x3.pxs
Grunge 04 Title 4x3.pxs
Grunge 04 Title.pxs
Grunge 05 Multi 4x3.pxs
Grunge 05 Multi.pxs
Grunge 05 Single 1 4x3.pxs
Grunge 05 Single 1.pxs
Grunge 05 Single 2 4x3.pxs
Grunge 05 Title 4x3.pxs
Grunge 05 Title.pxs
Grunge 06 Multi 4x3.pxs
Grunge 06 Multi.pxs
Grunge 06 Single 1 4x3.pxs
Grunge 06 Single 1.pxs
Grunge 06 Single 2 4x3.pxs
Grunge 06 Title 4x3.pxs
Grunge 06 Title.pxs
Grunge 07 Title 4x3.pxs
Grunge 07 Title.pxs
Grunge 08 Multi 4x3.pxs
Grunge 08 Multi.pxs
Grunge 09 Single 1 4x3.pxs
Grunge 09 Single 1.pxs
Grunge 10 Multi 4x3.pxs
Grunge 10 Multi.pxs
Grunge 10 Single 1 4x3.pxs
Grunge 10 Single 1.pxs
Grunge 10 Single 2 4x3.pxs
Grunge 10 Title 4x3.pxs
Grunge 10 Title.pxs
Grunge 12 Single 1 4x3.pxs
Grunge 12 Single 1.pxs
Grunge 12 Single 2 4x3.pxs
Grunge 12 Title 4x3.pxs
Grunge 13 Multi 4x3.pxs
Grunge 13 Multi.pxs
Grunge 13 Single 1 4x3.pxs
Grunge 13 Single 1.pxs
Grunge 13 Single 2 4x3.pxs
Grunge 13 Title 4x3.pxs
Grunge 13 Title.pxs
Grunge 14 Multi 4x3.pxs
Grunge 14 Multi.pxs
Grunge 14 Single 2 4x3.pxs
Grunge 14 Title 4x3.pxs
Grunge 15 Multi 4x3.pxs
Grunge 15 Multi.pxs
Grunge 15 Single 1 4x3.pxs
Grunge 15 Single 1.pxs
Grunge 15 Single 2 4x3.pxs
Grunge 15 Title 4x3.pxs
Grunge 16 Multi 4x3.pxs
Grunge 16 Multi.pxs
Grunge 16 Single 1 4x3.pxs
Grunge 16 Single 1.pxs
Grunge 16 Single 2 4x3.pxs
Grunge 16 Title.pxs
Grunge 17 Multi.pxs
Grunge 17 Single 1.pxs
Grunge 17 Title 4x3.pxs
Grunge 17 Title.pxs
Grunge 18 Multi 4x3.pxs
Grunge 18 Multi.pxs
Grunge 18 Single 1 4x3.pxs
Grunge 18 Single 1.pxs
Grunge 18 Single 2 4x3.pxs
Grunge 18 Title 4x3.pxs
Grunge 19 Multi 4x3.pxs
Grunge 19 Multi.pxs
Grunge 19 Single 2 4x3.pxs
Grunge 20 Multi 4x3.pxs
Grunge 20 Multi.pxs
Grunge 20 Single 1 4x3.pxs
Grunge 20 Single 1.pxs
Grunge 20 Single 2 4x3.pxs
Grunge 20 Title 4x3.pxs
Grunge 21 Multi 4x3.pxs
Grunge 21 Multi.pxs
Grunge 21 Single 2 4x3.pxs
Grunge 21 Title 4x3.pxs
Grunge 21 Title.pxs
Grunge 22 Single 1 4x3.pxs
Grunge 22 Single 1.pxs
Grunge 23 Single 1 4x3.pxs
Grunge 23 Single 1.pxs
Grunge 23 Single 2 4x3.pxs
Grunge 23 Title 4x3.pxs
Grunge 23 Title.pxs
Grunge 24 Multi 4x3.pxs
Grunge 24 Multi.pxs
Grunge 24 Single 1 4x3.pxs
Grunge 24 Single 1.pxs
Grunge 24 Single 2 4x3.pxs
Grunge 24 Title 4x3.pxs
Grunge 24 Title.pxs
Grunge 25 Multi 4x3.pxs
Grunge 25 Multi.pxs
Grunge 25 Single 1 4x3.pxs
Grunge 25 Single 1.pxs
Grunge 25 Single 2 4x3.pxs
Grunge 25 Title 4x3.pxs
Grunge 25 Title.pxs
Horizon Line Blur Dark 1.pxs
Horizon Line Blur Light 1.pxs
Images of Love Still.pxs
Images of Love.pxs
Love and Hearts Single.pxs
Love and Hearts Title.pxs
Magnify.pxs
Mirror Mask 1.pxs
Mirror Mask 3.pxs
Mirror Mask 4.pxs
Momentum 3D 1 Blur.pxs
Momentum 3D 1 Dark.pxs
Momentum 3D 1 Light.pxs
Momentum 3D 2 Blur.pxs
Momentum 3D 2 Dark.pxs
Momentum 3D 2 Light.pxs
Momentum 3D 3 Blur.pxs
Momentum 3D 3 Dark.pxs
Momentum 3D 3 Light.pxs
Moving Lineup.pxs
Music Video Captions Dark.pxs
Music Video Captions Light.pxs
Night Out Single.pxs
Night Out Title.pxs
Oblique 1.pxs
Oblique 3 4x3.pxs
Oblique 3.pxs
Oblique 4 4x3.pxs
Oblique 4.pxs
Old Film Projector Still.pxs
Old Film Projector Zoom In.pxs
Old Film Projector Zoom Out.pxs
On the Line 1 Extended.pxs
On the Line 2 Extended.pxs
Overlapping Pan Sequence Dark.pxs
Overlapping Pan Sequence Light.pxs
Pages 1.pxs
Paired Lineup 1 Dark.pxs
Paired Lineup 1 Light.pxs
Paired Lineup 2 Dark.pxs
Paired Lineup 2 Light.pxs
Paired Lineup 3 Dark.pxs
Paired Lineup 3 Light.pxs
Picture Pair Glide Dark.pxs
Picture Pair Glide Light.pxs
Portrait Classic Single 1.pxs
Portrait Classic Title.pxs
Portrait Deck Spread Dark.pxs
Portrait Deck Spread Light.pxs
Portrait Edgy Single.pxs
Portrait Edgy Title.pxs
Portraits Unfolding 1.pxs
Procession 3 Dark.pxs
Procession 3 Light.pxs
Photo Corners 1 Tall.pxs
Photo Corners 1.pxs
Photo Corners 3 Tall.pxs
Photo Corners 3.pxs
Photo Mobile 1 4x3.pxs
Photo Mobile 1.pxs
Photo Mobile 2 4x3.pxs
Photo Shake.pxs
Photo Stack 1 Collapsing.pxs
Photo Stack 1 Expanding.pxs
Photo Stack 1 Still.pxs
Photo Stack 2 Collapsing.pxs
Photo Stack 2 Expanding.pxs
Photo Stack 2 Still.pxs
Random Collage.pxs
Reflection 1 4x3.pxs
Reflection 1.pxs
Reflection 2 4x3.pxs
Reflection Dark Caption 1.pxs
Reflection Light Caption 1.pxs
Reflection Neutral 1 4x3.pxs
Reflection Neutral 1.pxs
Reflection Neutral 2 4x3.pxs
Reflection Pair Crossing Dark 4x3.pxs
Reflection Pair Crossing Dark.pxs
Reflection Pair Crossing Light 4x3.pxs
Reflection Pair Crossing Light.pxs
Reflection Pan Sequence Dark 4x3.pxs
Reflection Pan Sequence Dark.pxs
Reflection Pan Sequence Light 4x3.pxs
Reflection Pan Sequence Light.pxs
Reflection Zoom In Dark 1 4x3.pxs
Reflection Zoom In Dark 1.pxs
Reflection Zoom In Dark 2 4x3.pxs
Reflection Zoom In Light 1 4x3.pxs
Reflection Zoom In Light 1.pxs
Reflection Zoom In Light 2 4x3.pxs
Reflection Zoom Out Dark 1 4x3.pxs
Reflection Zoom Out Dark 1.pxs
Reflection Zoom Out Dark 2 4x3.pxs
Reflection Zoom Out Light 1 4x3.pxs
Reflection Zoom Out Light 1.pxs
Reflection Zoom Out Light 2 4x3.pxs
Rows Unfolding.pxs
Scattering Center Reveal Dark.pxs
Scattering Center Reveal Light.pxs
Scrolling Credits.pxs
Scrolling Outro Centered.pxs
Scrolling Outro Offset.pxs
Shadowplay 4x3.pxs
Shadowplay Titles 1 4x3.pxs
Shadowplay Titles 1.pxs
Shadowplay Titles 2 4x3.pxs
Shadowplay.pxs
Shelf Spread Dark.pxs
Shelf Spread Light.pxs
Sidewinder.pxs
Simple Caption Dark 07 Spotlighted.pxs
Simple Caption Dark 08 Spotlighted.pxs
Simple Caption Dark 09 Spotlighted.pxs
Simple Tilt and Zoom 3D Dark 1.pxs
Simple Tilt and Zoom 3D Light 1.pxs
Simple Title Dark 07 Spotlighted.pxs
Simple Title Dark 08 Spotlighted.pxs
Simple Title Dark 09 Spotlighted.pxs
Simple Title Dark 20.pxs
Simplicity Dark Caption.pxs
Simplicity Dark Single.pxs
Simplicity Dark Zoom Caption.pxs
Simplicity Dark Zoom Single.pxs
Simplicity Light Caption.pxs
Simplicity Light Single.pxs
Simplicity Light Zoom Caption.pxs
Simplicity Light Zoom Single.pxs
Simplicity Title.pxs
Soft Edge Zoom 1.pxs
Soft Picture Float Dark.pxs
Soft Picture Float Light.pxs
Speech Bubble 4.pxs
Spinning Three.pxs
Spreading Lateral Display Dark.pxs
Spreading Lateral Display Light.pxs
Square Track 3 Dark.pxs
Square Track 3 Light.pxs
Storyteller Title.pxs
Striped Passage Montage.pxs
Swap Still.pxs
Text Layer Title 1 Dark Simple.pxs
Text Layer Title 1 Image.pxs
Text Layer Title 1 Light Simple.pxs
Text Layer Title 2 Dark Simple.pxs
Text Layer Title 2 Image.pxs
Text Layer Title 2 Light Simple.pxs
Text Layer Title Scatter Dark.pxs
Text Layer Title Scatter Light.pxs
Text Layer Title Tilt 1 Simple.pxs
Text Layer Title Tilt 1.pxs
Text Layer Title Tilt 2 Simple.pxs
Text Layer Year Title 1 Dark.pxs
Text Layer Year Title 1 Light.pxs
Text Layer Year Title 2 Dark.pxs
Text Layer Year Title 2 Light.pxs
Texture Fade 1 4x3.pxs
Texture Fade 1.pxs
Texture Fade 2 4x3.pxs
Texture Fade 3 4x3.pxs
Texture Fade 3.pxs
Texture Fade 4 4x3.pxs
Texture Fade 4.pxs
Tilted Revolution 3D Landscape 1.pxs
Tilted Revolution 3D Portrait 1.pxs
Tilted Singles 3D Dark Backdrop Blur.pxs
Tilted Singles 3D Dark Framed.pxs
Tilted Singles 3D Dark.pxs
Tilted Singles 3D Light Backdrop Blur.pxs
Tilted Singles 3D Light Framed.pxs
Tilted Singles 3D Light.pxs
Title with Four Images 4x3.pxs
Title with Four Images Still 4x3.pxs
Title with Four Images Still.pxs
Title with Four Images.pxs
The Grid 4x3.pxs
The Grid.pxs
Three to One 4x3.pxs
Three to One Still 4x3.pxs
Three to One Still.pxs
Three to One.pxs
Transversal 1 Dark.pxs
Transversal 2 Dark.pxs
Transversal 2 Light.pxs
Transversal Title 1 Dark.pxs
Transversal Title 1 Light.pxs
Transversal Title 2 Dark.pxs
Transversal Title 2 Light.pxs
Triptych 4x3.pxs
Triptych Still 4x3.pxs
Triptych Still.pxs
Triptych.pxs
trong suot 1.pxs
trong suot 3.pxs
trong suot 4.pxs
trong suot 5.pxs
trong suot 6.pxs
trong suot 7.pxs
trong suot 8.pxs
Vertical Center Pan Sequence Dark.pxs
Vertical Center Pan Sequence Light.pxs
Vertical Center Pan Singles Dark.pxs
Vertical Center Pan Singles Light.pxs
Vignette Blend Dark 1.pxs
Vignette Blend Light 1.pxs
Wedding 01 Multi 4x3.pxs
Wedding 01 Multi.pxs
Wedding 01 Single 1 4x3.pxs
Wedding 01 Single 1.pxs
Wedding 01 Single 2 4x3.pxs
Wedding 01 Title 4x3.pxs
Wedding 01 Title.pxs
Wedding 02 Multi 4x3.pxs
Wedding 02 Multi.pxs
Wedding 02 Single 1 4x3.pxs
Wedding 02 Single 1.pxs
Wedding 02 Single 2 4x3.pxs
Wedding 02 Title 4x3.pxs
Wedding 02 Title.pxs
Wedding 03 Multi 4x3.pxs
Wedding 03 Multi.pxs
Wedding 03 Single 1 4x3.pxs
Wedding 03 Single 1.pxs
Wedding 03 Single 2 4x3.pxs
Wedding 03 Title 4x3.pxs
Wedding 03 Title.pxs
Wedding 04 Multi 4x3.pxs
Wedding 04 Multi.pxs
Wedding 04 Single 1 4x3.pxs
Wedding 04 Single 1.pxs
Wedding 04 Single 2 4x3.pxs
Wedding 04 Title 4x3.pxs
Wedding 04 Title.pxs
Wedding 06 Multi 4x3.pxs
Wedding 06 Multi.pxs
Wedding 06 Single 1 4x3.pxs
Wedding 06 Single 1.pxs
Wedding 06 Single 2 4x3.pxs
Wedding 06 Title 4x3.pxs
Wedding 06 Title.pxs
Wedding 11 Multi 4x3.pxs
Wedding 11 Multi.pxs
Wedding 11 Single 1 4x3.pxs
Wedding 11 Single 1.pxs
Wedding 11 Single 2 4x3.pxs
Wedding 11 Title 4x3.pxs
Wedding 11 Title.pxs
Wedding 13 Multi 4x3.pxs
Wedding 13 Multi.pxs
Wedding 13 Single 1.pxs
Wedding 13 Single 2 4x3.pxs
Wedding 14 Title 4x3.pxs
Wedding 16 Multi 4x3.pxs
Wedding 16 Single 1 4x3.pxs
Wedding 16 Single 2 4x3.pxs
Wedding 16 Title 4x3.pxs
Wedding 18 Single 1 4x3.pxs
Wedding 18 Single 1.pxs
Wedding 18 Single 2 4x3.pxs
Wedding 18 Title 4x3.pxs
Wedding 18 Title.pxs
Wedding 19 Multi 4x3.pxs
Wedding 19 Multi.pxs
Wedding 19 Single 1 4x3.pxs
Wedding 19 Single 1.pxs
Wedding 19 Single 2 4x3.pxs
Wedding 19 Title 4x3.pxs
Wedding 19 Title.pxs
Wedding 20 Multi 4x3.pxs
Wedding 20 Multi.pxs
Wedding 20 Single 1 4x3.pxs
Wedding 20 Single 1.pxs
Wedding 20 Single 2 4x3.pxs
Wedding 20 Title 4x3.pxs
Wedding 20 Title.pxs
Wedding 21 Multi 4x3.pxs
Wedding 21 Multi.pxs
Wedding 21 Single 1 4x3.pxs
Wedding 21 Single 1.pxs
Wedding 21 Single 2 4x3.pxs
Wedding 21 Title 4x3.pxs
Wedding 21 Title.pxs
Wedding 22 Multi 4x3.pxs
Wedding 22 Multi.pxs
Wedding 22 Single 1 4x3.pxs
Wedding 22 Single 1.pxs
Wedding 22 Single 2 4x3.pxs
Wedding 22 Title 4x3.pxs
Wedding 22 Title.pxs
Wedding 23 Single 1 4x3.pxs
Wedding 23 Single 1.pxs
Wedding 23 Single 2 4x3.pxs
Wedding 23 Title 4x3.pxs
Wedding 23 Title.pxs
Wedding 24 Multi 4x3.pxs
Wedding 24 Single 1 4x3.pxs
Wedding 24 Single 2 4x3.pxs
Wedding 24 Title 4x3.pxs
Wedding 25 Multi 4x3.pxs
Wedding 25 Multi.pxs
Wedding 25 Single 1.pxs
Wedding 25 Single 2 4x3.pxs
Wedding 25 Title 4x3.pxs
Wedding 25 Title.pxs
Wedding Classic Single 1.pxs
Wedding Classic Title.pxs
Wedding Trendy Single.pxs
Wedding Trendy Title.pxs
Zero Motion Fit Frame Dark.pxs
Zero Motion Fit Frame Light.pxs
 
Danh sách 251 transitions (bao gồm cả transitions mặc định):
Birthday Balloons.pxt
Bleed - Black.pxt
Bleed - White.pxt
Block Merge.pxt
Block Swap - Left.pxt
Block Swap - Right.pxt
Blur - Simple.pxt
Blur - Stretch Horizontal.pxt
Blur - Stretch Vertical.pxt
Bokeh Lights 1 - Warm Neutral.pxt
Bokeh Lights 2 - Cool Neutral.pxt
Bokeh Lights 3 - Gold.pxt
Bokeh Lights 4 - Blue.pxt
Bokeh Lights 5 - Green.pxt
Bokeh Lights 6 - Pink.pxt
Bounce - Bottom to Top.pxt
Bounce - Left to Right.pxt
Bounce - Right to Left.pxt
Bounce - Top to Bottom.pxt
Brushstrokes - Medium Texture.pxt
Brushstrokes - Rough Dry Texture.pxt
Brushstrokes - Soft Wet Texture.pxt
Bubble Drift - Fly Out - Left.pxt
Bubble Drift - Fly Out - Right.pxt
Bubble Drift - Wipe - Left.pxt
Bubble Drift - Wipe - Right.pxt
Candlelight.pxt
Celebration.pxt
Center Seam Tilt - Bottom - Blown Out.pxt
Center Seam Tilt - Bottom.pxt
Center Seam Tilt - Top - Blown Out.pxt
Center Seam Tilt - Top.pxt
Clapboard - Diagonal Reveal.pxt
Clapboard - Fade In.pxt
Clapboard - Fade Out.pxt
Clapboard - Radial Reveal.pxt
Clapboard - Revolve.pxt
Clean Strip Wipe - Down.pxt
Clean Strip Wipe - Glow - Down.pxt
Clean Strip Wipe - Glow - Left.pxt
Clean Strip Wipe - Glow - Right.pxt
Clean Strip Wipe - Glow - Up.pxt
Clean Strip Wipe - Left.pxt
Clean Strip Wipe - Right.pxt
Clean Strip Wipe - Up.pxt
Clouds - Adjustment.pxt
Clouds.pxt
Concentric - Circles.pxt
Concentric - Squares.pxt
Concentric - Stars.pxt
Corner Press Blur - Left.pxt
Corner Press Blur - Right.pxt
Crossfade - Grayscale Blend.pxt
Crossfade - Grayscale High Contrast.pxt
Crossfade - Grayscale Static.pxt
Crossfade - Grayscale Zoom.pxt
Curved Path - Down.pxt
Curved Path - Left.pxt
Curved Path - Reflection Left.pxt
Curved Path - Reflection Right.pxt
Curved Path - Right.pxt
Curved Path - Up.pxt
Curved Path 3D - Down.pxt
Curved Path 3D - Left.pxt
Curved Path 3D - Right.pxt
Curved Path 3D - Up.pxt
Double Image Slide - Horizontal - In.pxt
Double Image Slide - Horizontal - Out.pxt
Double Image Slide - Vertical - In.pxt
Double Image Slide - Vertical - Out.pxt
Double Vision - Diagonal Left.pxt
Double Vision - Diagonal Right.pxt
Double Vision - Horizontal.pxt
Double Vision - Vertical.pxt
Earthquake - Blur.pxt
Earthquake.pxt
Facet Push - Down.pxt
Facet Push - Left.pxt
Facet Push - Right.pxt
Facet Push - Up.pxt
Fade to Black - Blown Out - Blur.pxt
Fade to White - Blown Out - Blur.pxt
Fashion Flash - Down.pxt
Fashion Flash - Left.pxt
Fashion Flash - Right.pxt
Fashion Flash - Up.pxt
Fire - Blur Dissolve.pxt
Fire - Push.pxt
Fire - Spin - Double Track.pxt
Fire - Spin - Single Track.pxt
Flash Cards 3D - Backward - Cascade.pxt
Flash Cards 3D - Backward.pxt
Flash Cards 3D - Forward - Cascade.pxt
Flash Cards 3D - Forward.pxt
Flicker - Alternating - Flare.pxt
Flicker - Simple - Flare.pxt
Flip - Perspective - Down.pxt
Flip - Perspective - Left.pxt
Flip - Perspective - Right.pxt
Flip - Perspective - Up.pxt
Flip - Simple - Deep Zoom - Reflection.pxt
Flip - Simple - Deep Zoom.pxt
Flip - Simple - Horizontal.pxt
Flip - Simple - Shallow Zoom - Continuous - Reflection.pxt
Flip - Simple - Shallow Zoom - Continuous.pxt
Flip - Simple - Shallow Zoom - Sequential - Reflection.pxt
Flip - Simple - Vertical.pxt
Flip and Flyaway - Left.pxt
Flip and Flyaway - Right.pxt
Float Left Blur.pxt
Float Left.pxt
Float Right Blur.pxt
Float Right.pxt
Float Up Blur.pxt
Float Up.pxt
Flourish - Dark.pxt
Flourish - Light.pxt
Fly Zone 3D - Bottom Left.pxt
Fly Zone 3D - Bottom Right.pxt
Fly Zone 3D - Top Left - Reflection.pxt
Fly Zone 3D - Top Left.pxt
Fly Zone 3D - Top Right - Reflection.pxt
Fly Zone 3D - Top Right.pxt
Folding Turn 3D - Down.pxt
Folding Turn 3D - Up.pxt
Fragments 1 - Black.pxt
Fragments 1 - White.pxt
Frosted Screen - Down.pxt
Frosted Screen - Left.pxt
Frosted Screen - Right.pxt
Frosted Screen - Up.pxt
Frosty Snowflakes - Center - Wipe.pxt
Frosty Snowflakes - Down - Dissolve.pxt
Frosty Snowflakes - Left - Push.pxt
Frosty Snowflakes - Right - Push.pxt
Gloss - Soft.pxt
Glowing Bars - Left.pxt
Glowing Bars - Right.pxt
Grayscale Doors - Horizontal.pxt
Grayscale Doors - Vertical.pxt
Grow - Dark.pxt
Grow - Light.pxt
Grow - Sun Flare.pxt
Inverted Tracks 3D - Left - Blur.pxt
Inverted Tracks 3D - Left - Light.pxt
Inverted Tracks 3D - Left.pxt
Inverted Tracks 3D - Right - Blur.pxt
Inverted Tracks 3D - Right - Light.pxt
Inverted Tracks 3D - Right.pxt
Leap Frog - Reflection.pxt
Leap Frog - Simple.pxt
Light Ray - Left.pxt
Light Ray - Right.pxt
Love and Hearts.pxt
Micro Mosaic - Circles.pxt
Micro Mosaic - Squares.pxt
Mirror Tunnel - Soft.pxt
Mirror Tunnel.pxt
Moving Bars - Black.pxt
Moving Bars - White.pxt
Night Out.pxt
Opacity Merge - Crossing.pxt
Opacity Merge - Diagonal.pxt
Page Curl - Glossy Opaque - Bottom Left.pxt
Page Curl - Glossy Opaque - Bottom Right.pxt
Page Curl - Glossy Opaque - Top Left.pxt
Page Curl - Glossy Opaque - Top Right.pxt
Page Drop - Angled Left.pxt
Page Drop - Angled Right.pxt
Page Peel - Down.pxt
Page Peel - Left.pxt
Page Peel - Right.pxt
Page Peel - Up.pxt
Page Turn - Glossy - Top Left.pxt
Page Turn - Glossy - Top Right.pxt
Paper Tear - Curling Strips.pxt
Paper Tear - Deckled Edge Wipe.pxt
Perspective Push 3D - Left - Glow.pxt
Perspective Push 3D - Left - Light - Shadow.pxt
Perspective Push 3D - Left - Light.pxt
Perspective Push 3D - Left.pxt
Perspective Push 3D - Right - Glow.pxt
Perspective Push 3D - Right - Light - Shadow.pxt
Perspective Push 3D - Right - Light.pxt
Perspective Push 3D - Right.pxt
Pulsar Spin - 1X - Cool Light.pxt
Pulsar Spin - 1X - Warm Light.pxt
Pulsar Spin - 2X - Cool Light.pxt
Pulsar Spin - 2X - Warm Light.pxt
Quad Change - Blur and Highlight - X - Top Left.pxt
Quad Change - Blur and Highlight - X - Top Right.pxt
Quad Change - Glossy - X - Top Left.pxt
Quad Change - Glossy - X - Top Right.pxt
Quad Change - Grayscale - X - Top Left.pxt
Quad Change - Grayscale - X - Top Right.pxt
Quad Change - Tilt Down.pxt
Quad Change - Tilt Up.pxt
Reflection Zoom - Center.pxt
Reflection Zoom - Flip.pxt
Reflection Zoom - Left.pxt
Reflection Zoom - Push Left.pxt
Reflection Zoom - Push Right.pxt
Reflection Zoom - Right.pxt
Reflection Zoom - Turn Left.pxt
Reflection Zoom - Turn Right.pxt
Scroll - Left.pxt
Scroll - Right.pxt
Segmented Facets - Alternating.pxt
Segmented Facets - Cascading Left.pxt
Segmented Facets - Cascading Right.pxt
Segmented Flip - Bottom to Top.pxt
Segmented Flip - Left to Right.pxt
Segmented Flip - Right to Left.pxt
Segmented Flip - Top to Bottom.pxt
Shadowed Doors - Closing Reflection.pxt
Shadowed Doors - Closing.pxt
Shadowed Doors - Opening Reflection.pxt
Shadowed Doors - Opening.pxt
Smoke - Still.pxt
Smoke - Zoom.pxt
Sparkle.pxt
Spin Dissolve 3D - Center Stop - Glow.pxt
Spin Dissolve 3D - Center Stop - Light.pxt
Spin Dissolve 3D - Center Stop.pxt
Spin Dissolve 3D - Continuous - Glow.pxt
Spin Dissolve 3D - Continuous - Light.pxt
Spin Dissolve 3D - Continuous.pxt
Split and Swap - Down.pxt
Split and Swap - Left.pxt
Split and Swap - Right.pxt
Split and Swap - Up.pxt
Star.pxt
Starbound 1 - Neutral.pxt
Starbound 2 - Warm.pxt
Starbound 3 - Cool.pxt
Texture Blend - Parallel Lines.pxt
Tilt Drift 3D - Down.pxt
Tilt Drift 3D - Left.pxt
Tilt Drift 3D - Right.pxt
Tilt Drift 3D - Up.pxt
TV - Interlacing.pxt
TV - Scan Lines.pxt
Wedding Classic.pxt
Zero Margin - Left - Reflection.pxt
Zero Margin - Right - Reflection.pxt
Zoom Drop Zoom - Bordered.pxt
Zoom Drop Zoom.pxt
Zoom Spin Zoom - 45 Degrees.pxt
Zoom Spin Zoom - 90 Degrees.pxt
Zoom Spin Zoom - Blur - 45 Degrees.pxt
Zoom Spin Zoom - Blur - 90 Degrees.pxt
 
Top