Remove /forums, /threads, /resources route in Url - Xenforo 2

Remove /forums, /threads, /resources route in Url - Xenforo 2

Remove-forums-threads-resources-route-in-Url-Xenforo-2.jpg


Xenforo default link for forums, threads, resources:
site.com/forums/forum-title.1/
site.com/threads/thread-title.1/
site.com/resources/resources-title.1/
site.com/resources/categories/resources-category.1/

With XenVn add-on we can remove /forums, /threads, /resources route:
site.com/forum-title.f1/
site.com/thread-title.t1/
site.com/resources-title.r1/
site.com/resources-category.c1/
When accessing site.com/forums/forum-title.1/ will automatically redirect to site.com/forum-title.f1/, similar to threads, resources .

Shortened URLs:
site.com/f1/ => site.com/forum-title.f1/
site.com/t1/ => site.com/thread-title.t1/
site.com/r1/ => site.com/resources-title.r1/
site.com/c1/ => site.com/resources-category.c1/

Conditions to use this feature:
  • Use full friendly URLs
  • Don't use URL portion (for node)
  • Use default Route for forums, threads, resources
  • Don't use Route filter for forums, threads, resources
Demo Site:
https://demo.xenvn.com

This is a feature part of XenVn add-on, see details here:
https://xenvn.com/threads/xenvn-all-in-one-tools-for-xenforo-2.516/

Loại bỏ /forums, /threads, /resources trong url của Xenforo 2, tính năng này khá hữu ích với các trang làm tin tức...
Tính năng:

  • Loại bỏ hoàn toàn trong tất cả liên kết trong diễn đàn (ngoại trừ các liên kết cứng đã đăng trong các bài viết)
  • Tự chuyển hướng liên kết cũ sang mới (ví dụ khi truy cập site.com/threads/thread-title.1/ sẽ tự chuyển thành site.com/thread-title.t1/)
  • Tự động cập nhật liên kết trong sitemap

Xenforo 2, remove /threads from url, remove /forums from url, remove /resources from url, changing / removing "forums" & "threads" in URL​

 
Last edited:
Top Bottom