[OzzModz] Scheduled Content - Xenforo 2

[OzzModz] Scheduled Content - Xenforo 2 2.1.2

[OzzModz] Scheduled Content - Xenforo 2.webp


Description:
Scheduled content publication

Features:
  • Automatic content publication after chosen date (content will not be visible to users without permission until this)
  • Notice of scheduled date (visible for users with permission)
  • Ability to edit schedule date
  • Permissions per each content type
Supported content types:
  • Threads
  • Posts
  • Profile posts & comments
  • Conversations & conversation messages (support for mass conversations with the users in ACP)
[OzzModz] Scheduled Content - Xenforo 2-1.webp
 

Attachments

Thằng này có cái khuyết điểm là không có trang quản lý tất cả bài viết lên lịch như fb, nên mỗi lần muốn kiểm tra là hơi bị bât tiện luôn
 
Back
Top Bottom