XenVn - XV Captcha Post - Xenforo 2

XenVn - XV Captcha Post - Xenforo 2 1.0.0

xenvn-captcha-post-xenforo-2.png


XV-Captcha-Post-XenVn.png

XV Captcha Post helps you limit spam posts by asking for captcha confirmation when members post new thread, profile and conversation. Configure in User group permissions, compatible with Xenforo 2.x.

XV Captcha Post giúp bạn hạn chế spam bằng cách yêu cầu xác thực captcha khi thành viên tạo một chủ đề, đăng nhật ký hoặc cuộc hội thoại. Hỗ trợ phân quyền theo nhóm thành viên, tương thích với Xenforo 2.x.

Features:
  • Require captcha when post thread
  • Require captcha when post profile
  • Require captcha when post conversation

Clean code and Free download.

xenvn-captcha-post-xenforo-2-1.png


xenvn-captcha-post-xenforo-2-2.png


xenvn-captcha-post-xenforo-2-3.png
 

Attachments

  • XV Captcha Post-1.0.0.zip
    27.4 KB · Views: 31
Last edited:
DMCA.com Protection Status
Top Bottom