Restore Legacy Right Click menu for File Explorer in Windows 11

Restore Legacy Right Click menu for File Explorer in Windows 11

Restore Legacy Right Click menu for File Explorer in Windows 11.png


Starting with Windows 11, the context menu in the File Explorer is refreshed, which is compact and is based on Modern design. However, the refreshed context menu shows fewer items compared to the Legacy Context menu. This article discusses how to restore the Legacy Context menu in Windows 11, showing up by default.

You can show up the Legacy Right Click Context menu by clicking Show more options at the end of the list or press Shift+F10. If you want it by default, you need to add a registry entry given below so that every time you right-click a File or Folder, it shows the Legacy Context menu by default.

Restore Legacy Right Click menu for File Explorer in Windows 11-1.png


Restore old Context Menu in Windows 11:
Right-click the Start button and choose Windows Terminal (admin) / Windows Powershell (admin)
Copy the command from below, paste it in Windows Powershell, and press enter:
Code:
reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
Restart File Explorer or Restart your computer for the changes to take effect.
You would see the Legacy Right Click Context menu by default.

The Registry change masks the new COM object that executes the compact menus with the "Show more options" entry. Once you get this performed, Explorer reverts to the Legacy context menu.

Restore Modern Context menus in Windows 11:
To undo this change, in an elevated Windows Powershell, execute this command:
Code:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
Restart File Explorer or Restart your computer for the changes to take effect.
These steps can help you to enable the old context menu in Windows 11.Cách khôi phục menu chuột phải theo kiểu truyền thống trên Windows 11
Thật khá bất tiện khi sử dụng Windows 11 bởi việc bị ẩn đi một vài tùy chọn khá phổ biến trên win 10. Trong đó phải kể đến là menu chuột phải được Microsoft thiết kế theo kiểu rút gọn, để mở toàn bộ menu thì phải dùng tổ hợp Shift + F10 hoặc nhấn nút Show more options. Dưới đây là cách khiến menu chuột phải hiện đầy đủ các tùy chọn như truyền thống.

Nhấp chuột phải vào Start và chọn Windows Terminal (admin) / Windows Powershell (admin)
Sao chép đoạn mã bên dưới, dán vào Windows Powershell và nhấn enter:
Code:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
Khởi động lại máy tính của bạn để các thay đổi có hiệu lực.
Bạn sẽ thấy menu Ngữ cảnh Nhấp chuột phải đã quay về kiểu truyền thống.

Để khôi phục lại như ban đầu, cũng làm y như trên, nhưng sử dụng đoạn mã sau:
Code:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
 
Top Bottom