Office 2013 - 2019 Install Full Active - No Virus

Office 2013-2019 Install Full Active-1.png


Đây là phần mềm giúp bạn cài đặt và kích hoạt bản quyền các phiên bản Office từ 2013 đến 2019, rất dễ dàng và nhanh chóng. Có thể tái kích hoạt lại office nếu bị mất bản quyền trong quá trình sử dụng.
This is a software that helps you install and activate the copyright for Office versions from 2013 to 2019, very easily and quickly. Can reactivate office if the copyright is lost during use.

Chương trình này được thiết kế để cài đặt và kích hoạt Microsoft Office trực tuyến. Bạn cũng có thể tạo cài đặt tùy chỉnh của Office ngoại tuyến để sử dụng sau này.
This program designed for on-line installation and activation Microsoft Office 2013/2019. You also can create custom installation of Office off-line for using later.

office 2019 full key.png


09/2021 - Phần mềm vẫn còn sử dụng tốt. - Lưu ý tắt phần mềm diệt virus nếu cần thiết!.
Tested in September, 2021.


office 2019 full active.png


Office 2013-2019 Install Full Active-2.png
Hướng Dẫn:
 1. Gỡ cài đặt Office đang có trên máy tính bằng (Control panel) "Add or remove Programs".
 2. Chạy file "OInstall.exe" với quyền "Admin"
 3. Chọn dòng Force Remove Office và khởi động lại máy (Làm sạch phiên bản office cũ có trong máy)
 4. Chạy lại file "OInstall.exe" với quyền "Admin" và chọn Office bạn muốn cài đặt sau đó nhấn Install Office
 5. Quá trình cài đặt mất khá nhiều thời gian, tùy thuộc đường truyền mạng, hãy chờ đợi
 6. Sau khi cài đặt hoàn tất. Vào tab Utilities, tick chọn Office reactivation taskOnline KMS
 7. Nhấn chọn Office RETAIL => VL
 8. Đợi chuyển đổi hoàn tất nhấn tiếp vào Activate Office
 9. Đợi chương trình kích hoạt, cuối cùng nó sẽ hiện thông báo "Exitting..." là hoàn tất.
 10. Hãy khởi động lại máy và kiểm tra xem đã kích hoạt thành công chưa.
 11. Sau đó tắt chức năng cập nhật Office (Tùy chọn. Để tránh mất bản quyền do quá trình cập nhật mới)
How to use the program:
 1. Uninstall Office via (Control panel) applet "Add or remove Programs".
 2. Run "OInstall.exe" with "Admin"
 3. Uninstall Office using the "Force Remove Office" and restart your computer.
 4. Choose Office you want and Install by clicking the "Install Office" button.
 5. Wait done setup.
 6. Go to "Utilities" tab, tick Office reactivation task and Online KMS
 7. Click "Office RETAIL => VL".
 8. Then click "Activate Office" button.
 9. Wait for the program to activate, after it is complete, restart the computer.
 10. Check if the activation is successful. Then turn off Office updates (Optional)
kich hoat ban quyen office 2019.png


Kích hoạt lại bản quyền nếu bị mất:
 • Chạy file "OInstall.exe" với quyền "Admin".
 • Vào tab "Utilities".
 • Tick chọn Office reactivation task
 • Tick chọn Online KMS
 • Nhấn vào "Activate Office".
 • Đợi chương trình kích hoạt, nếu lỗi thử khởi động lại máy và kích hoạt lại.
Reactivate copyright if lost:
 • Run the file "OInstall.exe" with "Admin" rights.
 • Go to the "Utilities" tab.
 • Tick Office reactivation task
 • Tick Online KMS
 • Click on "Activate Office".
 • Wait for the program to activate, if the error try restarting and activating again.

Giấy phép của KMS cho Office 2019 chỉ có hiệu lực trong 180 ngày, nhưng nó sẽ được gia hạn tự động nên bạn không cần phải lo lắng.
KMS's license for Office 2019 is only valid for 180 days, but it will be renewed automatically so you don't need to worry.

Cách kiểm tra bản quyền Office:

 • Vào thư mục Program Files\Microsoft Office\Office16 hoặc Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16.
 • Bạn sẽ thấy file ospp.vbs, Nhấn tổ hợp Shift và Chuột phải chọn Open Cmd... hoặc Open Powershell...
 • Chạy dòng lệnh sau: cscript ospp.vbs /dstatus
 • Và xem kết quả. Nếu báo lỗi thì Office không có bản quyền.

How to check Office copyright:
 • Go to Program Files\Microsoft Office\Office16 or Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16.
 • You will see the ospp.vbs file, Press the Shift and Right Mouse, then select Open Cmd... or Open Powershell...
 • Run the following command: cscript ospp.vbs /dstatus
 • And see the results. If an error occurs, Office is not copyrighted.

kms office 2019.png


Password: hoangnhanpro
Mật khẩu giải nén: hoangnhanpro
 

Attachments

 • Office 2013-2019 C2R Install Full Active v6.7.rar
  10.2 MB · Views: 1,861
Last edited by a moderator:
Top Bottom